Stiri si informatii juridice – Pro-Legal.ro
Pro Legal

Obligatia angajatorului de a plati despagubiri echivalente cu indemnizatia de ingrijire a copilului

Tribunalul Braila a stabilit obligatia angajatorului de a plati despagubiri salariatei indrituite la primirea indemnizatiei legale de crestere a copilului in varsta de pana la 2 ani deoarece persoana indreptatita nu a beneficiat de aceasta din cauza culpei lui constand in savarsirea unei erori cu privire la CNP.

Mai jos, extrasul sentintei Tribunalului Braila:

Prin cererea inregistrata la Tribunalul Braila sub nr.975/113/4.09.2006 reclamanta P.L.P. a chemat in judecata pe paratii Casa Judeteana de Pensii Braila si SC G.P. SRL Braila pentru a fi obligate la plata indemnizatiei pentru cresterea si ingrijirii minorei P.D.M. incepand cu data de 24 martie 2006 la zi.

In motivarea actiunii reclamanta a aratat ca a fost angajata la SC G.P. SRL Braila pana in luna noiembrie 2005, cand a intrat in concediu prenatal. A nascut la data de 10 ianuarie 2006 si a fost platita pana la data de 23 martie 2006.

Parata SC G.P. SRL a intocmit documentatia pentru a i se acorda indemnizatia pentru cresterea si ingrijirea minorei si a inaintat-o Casei Judetene de Pensii Braila, dar reclamanta nu a primit indemnizatia motivat de faptul ca s-a facut o eroare cu privire la CNP.

Parata Casa Judeteana de Pensii Braila a depus intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesual pasive, avand in vedere ca potrivit O.U.G. nr.148/2005 calculul si plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se fac de catre Directia de Dialog Familie si Solidaritate Sociala Braila.

Prin cerere completatoare reclamanta a solicitat introducerea in cauza a Directiei de Dialog Familie si Solidaritate Sociala Braila pentru a fi obligata la plata drepturilor ce i se cuvin pentru perioada 24.03-29.08.2006.

La urmatorul termen de judecata reclamanta a precizat ca solicita indemnizatia pentru cresterea si ingrijirea copilului la plata careia pentru perioada 24.03-1.09.2006 are obligatia SC G.P. SRL Braila, eventual Casa Judeteana de Pensii Braila, iar de la 1.09.2006 la zi Directia de Dialog Familie si Solidaritate Sociala Braila.

Prin intampinarea formulata de Directia de Munca Solidaritate Sociala si Familie Braila aceasta a invocat exceptia lipsei calitatii procesual pasive.

La randul sau parata SC G.P. SRL Braila a depus intampinare prin care a invocat exceptia inadmisibilitatii cererii si a lipsei calitatii procesuale pasive, deoarece nu ea intocmeste, supervizeaza sau da acceptul de acordare ori solutioneaza cererile in aceasta materie si nici nu plateste aceste indemnizatii.

La primul termen de judecata la care partile, legal citate, au putut pune concluzii, reclamanta a precizat oral ca solicita despagubiri echivalente cu indemnizatia neachitata in perioada martie-septembrie 2006.

Prin sentinta civila nr.428/18.05.2007, ramasa irevocabila prin respingerea recursului, Tribunalul Braila a admis actiunea formulata impotriva paratei SC G.P. SRL si a obligat-o pe aceasta sa plateasca reclamantei despagubiri egale cu indemnizatia pentru cresterea copilului aferenta perioadei 24 martie – 30 august 2006, precum si cheltuieli de judecata.

De asemenea, a respins ca nefondata actiunea formulata de reclamanta impotriva paratelor Directia de Dialog Familie si Solidaritate Sociala Braila si Casa  Judeteana de Pensii Braila.

Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta a retinut urmatoarele:

Incepand din data 29.04.2005 reclamanta P.L.P. a fost incadrata pe durata nedeterminata la societatea parata G.P. SRL Braila. Anterior, in perioada 1.07.2000-18.04.2005, reclamanta a fost salariata SC A.C. SRL.

La data de 10 ianuarie 2006 reclamanta a nascut-o pe P.D.M, iar in perioada octombrie 2005- 24.03.2006 a fost in concediu prenatal, respectiv post natal.

In termen de 60 de zile de la data expirarii concediului postnatal, reclamanta a depus la Directia de Asistenta Sociala din cadrul Consiliului Local Municipal Braila dosarul pentru acordarea indemnizatiei pentru crestere si ingrijire copil.

Intrucat adeverinta cu stagiul de cotizare eliberata de Casa Judeteana de Pensii Braila era incompleta, dosarul nu a fost predat pe baza de borderou la Directia de Dialog Familie si Solidaritate Sociala Braila.

In urma demersurilor efectuate de reclamanta i s-a eliberat o noua adeverinta de stagiu, modificata prin adaugarea perioadei de stagiu de cotizare pana in luna ianuarie 2006 inclusiv. Totodata s-a constatat ca stagiul de cotizare mentionat in prima adeverinta eliberata de aceasta parata nu era complet din cauza unei erori aparute ca urmare a indicarii gresite de catre angajatorul SC G.P. SRL Braila a codului numeric personal al reclamantei, cu ocazia completarii  declaratiilor lunare depuse la Casa Judeteana de Pensii Braila.

Ca urmare a eliberarii noii adeverinte de stagiu reclamanta a formulat din nou cerere de acordare a indemnizatiei pentru cresterea si ingrijirea copilului, cerere care a fost solutionata prin emiterea de catre Directia de Dialog Familie si Solidaritate Sociala Braila a deciziei nr.44059/11.09.2006.

Prin aceasta decizie s-a aprobat acordarea indemnizatiei incepand cu data de 30.08.2006.

Chiar daca in cererea de chemare in judecata reclamanta nu a precizat ca suma pretinsa ca indemnizatie pentru aceasta perioada are caracterul unor despagubiri, din situatia de fapt expusa in motivarea cererii reiese clar ca pretentiile reclamantei constituie contravaloarea unor drepturi neincasate din culpa angajatorului si a Casei Judetene de Pensii Braila.

In plus, reclamanta a precizat caracterul pretentiilor la termenul care, conform art.134 Cod procedura civila, constituie prima zi de infatisare, astfel ca fata de prevederile art.132 Cod procedura civila instanta a constatat ca precizarea obiectului actiunii s-a facut in termen procedural.

Conform art.1 din O.U.G. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, incepand cu data de 1 ianuarie 2006 persoanele care in ultimul an anterior datei nasterii copilului au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara.

Alin.2 lit.c al aceluiasi articol prevede ca cele 12 luni prevazute la alin.1 pot fi constituite integral si din perioadele in care persoanele au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii. 

Potrivit art.9 din actul normativ mentionat, cererile pentru acordarea indemnizatiei si documentele din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acesteia se depun la primaria orasului pe raza caruia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta, iar aceasta le transmite pe baza de borderou, insotite de documentele justificative, la directiile judetene de munca, solidaritate sociala si familie teritoriale, care le solutioneaza prin decizie.

In conformitate cu art.10 alin.1 lit.a din O.U.G. 148/2005, indemnizatia se cuvine si se plateste incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data.

Avand in vedere actele depuse la dosar instanta a constatat ca reclamanta a indeplinit atat conditiile, cat si procedura legala pentru a beneficia de plata indemnizatiei pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani incepand cu data de 24.03.2006.

Neacordarea indemnizatiei de la data mentionata a fost cauzata insa de faptul ca adeverinta emisa de parata Casa Judeteana de Pensii Braila si prin care se atesta stagiul de cotizare realizat de reclamanta a cuprins date incomplete.

Potrivit art.8 si 37 din Legea nr.19/2000, stagiul de cotizare il constituie perioadele in care persoanele au platit contributii de asigurari sociale in sistemul public, respectiv perioadele pentru care s-a datorat contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat de catre angajator si asigurat.

Conform art.28 din aceeasi lege, contributia individuala de asigurari sociale, datorata de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II, se retine integral din salariul sau, dupa caz, din venitul brut lunar al asiguratului si se vireaza lunar de angajator la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul acestuia, iar angajatorul are obligatia sa calculeze si sa vireze lunar contributia de asigurari sociale pe care o datoreaza bugetului asigurarilor sociale de stat, impreuna cu contributiile individuale retinute de la asigurati.

Legat de aceasta obligatie Legea nr.19/2000 a prevazut in art.6 ca persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II, denumite angajatori, sunt obligate sa depuna in fiecare luna, la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul angajatorului si la termenul stabilit de CNPAS, declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat.

De asemenea, art.40 alin.2 lit.f din Codul muncii stipuleaza ca angajatorul are obligatia sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati.

Desi la cererea paratei Casa Judeteana de Pensii Braila instanta a pus in vedere angajatorului SC G.P. SRL sa prezinte toate declaratiile completate in perioada in care reclamanta a fost salariata lui, acesta nu s-a conformat dispozitiei instantei.

Prin raspunsurile la interogatoriul formulat de Casa Judeteana de Pensii Braila, parata  S.C. G.P. SRL a negat ca ar avea vreo culpa in producerea erorii din cauza careia nu s-a stabilit corect stagiul de cotizare al reclamantei. Sustinerile angajatorului sunt contrazise de declaratiile depuse de Casa Judeteana de Pensii Braila privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, care au fost completate de societatea parata si din care reiese ca a indicat gresit codul numeric personal al reclamantei, trecand in dreptul acesteia un cod incepand cu cifra 1 corespunzatoare sexului masculin, in loc de 2. Totodata a completat gresit si numele acesteia.

Tinand seama ca potrivit art.269 Codul muncii  angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, sa il despagubeasca pe salariat in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul, iar in cazul in care angajatorul refuza sa il despagubeasca pe salariat, acesta se poate adresa cu plangere instantelor judecatoresti competente, instanta constata ca actiunea reclamantei este admisibila.

Fata de probele administrate si de prevederile legale mentionate instanta a mai constatat ca parata S.C. G.P. SRL Braila, in calitate de angajator, are calitate procesuala pasiva.

Avand in vedere cele expuse, instanta a constatat ca exceptiile invocate de parata S.C. G.P. SRL Braila sunt nefondate, ca si exceptiile invocate de celelalte parate cu privire la lipsa calitatii lor procesuale active.

In acest sens s-a retinut ca, potrivit art.39 din Legea nr.19/2000, casele teritoriale de pensii au obligatia de a certifica asiguratilor stagiul de cotizare la cererea acestora, oricand in timpul anului, iar conform dispozitiilor O.U.G. 148/2005 directiile judetene de munca, solidaritate sociala si familie au obligatia de a solutiona cererile privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului si de a plati acest drept.

Ca urmare, fiind vorba despre indemnizatia pentru cresterea copilului, stabilita pe baza stagiului de cotizare certificat de casa judeteana de pensii, ambele parate au calitate procesuala pasiva.

Cat priveste temeinicia actiunii, s-a constatat ca aceasta este fondata numai fata de parata SC G.P. SRL, care si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile ce ii reveneau in calitate de angajator al reclamantei, intocmind eronat declaratiile in baza carora s-a stabilit stagiul sau de cotizare.

Intrucat prin aceasta a impiedicat pe reclamanta sa beneficieze de indemnizatia de crestere a copilului ce i se cuvenea incepand de la data de 24.03.2006 pana la data de 30.08.2006, producandu-i astfel un prejudiciu egal cu valoarea indemnizatiilor neincasate, instanta a apreciat ca sunt intrunite conditiile prevazute de art.269 Codul muncii pentru raspunderea patrimoniala a angajatorului.

Referitor la celelalte parate instanta a constatat ca pretentiile reclamantei sunt nefondate, deoarece art.9 din Legea nr.19/2000 stabileste ca evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale in sistemul public se realizeaza pe baza codului personal de asigurari sociale, care este codul numeric personal.

Cum  legislatia asigurarilor sociale nu prevede obligatia casei de pensii sa verifice corectitudinea codului numeric personal mentionat in declaratii, nu se poate retine culpa Casei Judetene de Pensii Braila in neplata indemnizatiei cuvenite reclamantei.

In ce priveste Directia Judeteana de Munca, Solidaritate Sociala si Familie, aceasta nu poate fi obligata sa plateasca despagubiri pentru perioada 24.03-30.08.2006, deoarece obligatia sa de a plati indemnizatia solicitata de reclamanta s-a nascut dupa data de 30.09.2006, respectiv dupa ce aceasta a facut dovada indeplinirii conditiilor de acordare a dreptului.

Scrie un comentariu

* Nume:
* Email:
Website:
Mesajul tau:
 
Campurile notate cu * sunt obligatorii
 

Piata Avocaturii

PRO LEGAL | Iosif & Asociatii joined IR Global, the world’s largest exclusive network of advisory firms

As of February 2020, PRO LEGAL | Iosif & Asociatii SCA, joined IR Global, the world's largest exclusive network of advisory firms, represented in 155+ jurisdictions, covering over 70 unique practice areas. IR Global is a top tier advisory firms network, listed in Band 1 of the prestigious guides...

( 0 https://pro-legal.ro/pro-legal-iosif-asociatii-joined-ir-global-the-worlds-largest-exclusive-network-of-advisory-firms/ )Citeste articolul

Like pe facebook pentru a ne urmari live pe wall-ul tau