Stiri si informatii juridice – Pro-Legal.ro
Pro Legal

Imobilul adjudecat poate fi inscris in Cartea Funciara fara plata impozitului

Prin Decizia civila nr. 834A din data de 4 octombrie 2011, Tribunalul Bucuresti a decis, in mod irevocabil, ca adjudecatarul nu are obligatia, conform legii, de a achita impozitul pentru dobandirea dreptului de proprietate asupra imobilului adjudecat si, prin urmare, dobandirea imobilului respectiv de catre adjudecatar trebuie inscrisa in Cartea Funciara chiar daca acesta nu poate face dovada achitarii acestui impozit. 

Astfel, Tribunalul a retinut ca, potrivit art. 516 pct. 8 C. pr. civ., actul de adjudecare reprezinta titlu de proprietate, care se va preda dobanditorului spre a servi ca titlu de proprietate si pentru a fi inscris in cartea funciara. Asadar, actul de adjudecare reprezinta inscrisul ce face dovada dreptului de proprietate al adjudecatarului asupra imobilului in litigiu, urmare a procedurii de vanzare silita.

De asemenea, potrivit art. 771 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, la transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza impozit.

In aplicarea acestui text, art. 1512 din Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 571/2003, defineste notiunea de „contribuabil” ca fiind persoana fizica careia ii revine obligatia de plata a impozitului. In cazul transferului dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia prin acte juridice intre vii, contribuabil este cel din patrimoniul caruia se transfera dreptul de proprietate sau dezmembramintele acestuia: vanzatorul, credirentierul, transmitatorul in cazul contractului de intretinere, al actului de dare in plata, al contractului de tranzactie, etc.

Apelanta, dobandind dreptul de proprietate asupra imobilului in litigiu ca efect al executarii silite a debitorilor, nu se circumscrie notiunii de „contribuabil” prevazuta de art. 771 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si de art. 1512 din Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 571/2003.

Mai jos este redat textul Deciziei civile nr. 834A/2011 a Tribunalului Bucuresti (in extras):

Prin plangerea impotriva incheierii nr. 303582 din 21 august 2009 pronuntata de OCPI – Biroul teritorial sector 3 si inregistrata la data de 9 septembrie 2009 pe rolul Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti, petenta M.A. a solicitat admiterea plangerii si desfiintarea incheierii prin care s-a respins cererea sa privind inscrierea dreptului real in cartea funciara cu privire la imobilul situat in Bucuresti, str. L. pe care l-a dobandit prin actul de adjudecare din data de 13 august 2009 incheiat de catre executorul judecatoresc B.G. si transferul dreptului de proprietate de la debitorii S.D. si S.G. in patrimoniul petentei in temeiul actului de adjudecare in conditiile art. 516 si 51 7 C. pr. civ.

In motivarea plangerii, petenta a sustinut ca imobilul in litigiu a fost adjudecat la licitatie publica pentru suma de 185.000 lei in data de 9 iulie 2009, iar la data de 13 august 2009 a achitat integral pretul vanzarii imobilului la licitatie ocazie cu care s-a transmis si dreptul de proprietate de la codebitorii S.D. si S.G. catre petenta. In baza actului de adjudecare eliberat de catre executorul judecatoresc, petenta a efectuat demersurile in vederea indeplinirii formelor de publicitate solicitand cu cererea din data de 21 august 2009 intabularea dreptului in cartea funciara a localitatii Bucuresti pe numele sau, in calitate de proprietar al imobilului.

S-a mai sustinut ca a platit impozitul anual la organul fiscal cu privire la imobil si a achitat si taxa aferenta cererii de inscriere a dreptului sau in cartea funciara.

Prin sentinta civila nr. 5354 din 12 aprilie 2010, pronuntata in dosarul nr.19065/301/2009, Judecatoria Sector 3 Bucuresti a respins ca neintemeiata plangerea formulata de M.A.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut ca prin incheierea atacata cu plangere in conditiile art. 52 din Legea nr. 7/1996 republicata, petentei i-a fost respinsa cererea de inscriere a dreptului real cu privire la imobilul in litigiu intrucat nu a facut dovada achitarii impozitului datorat in conditiile art. 771 C. fisc. aferent transferului dreptului de proprietate.

Astfel, potrivit art. 771 alin. (1) din acest act normativ, la transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza un impozit care se calculeaza potrivit legii, iar, la alin. (2) al art. 771 sunt reglementate si cazurile expres si limitativ prevazut ele lege in care acest impozit nu se datoreaza si anume: a) la dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legilor speciale si b) la dobandirea dreptului de proprietate cu titlul de donatie intre rude si afini pana la gradul al lll-lea inclusiv, precum si intre soti.

Potrivit dispozitiile legale invocate, pentru alte proceduri decat cea notariala sau judecatoreasca, contribuabilul are obligatia de a declara venitul obtinut in maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, in vederea calcularii impozitului. Pentru inscrierea drepturilor dobandite in baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de mostenitor sau, dupa caz, a hotararilor judecatoresti si a altor documente in celelalte cazuri, registratorii de la birourile de carte funciara vor verifica indeplinirea obligatiei de plata a impozitului prevazut la alin. (1) si (3) si, in cazul in care nu se va face dovada achitarii acestui impozit, vor respinge cererea de inscriere pana la plata impozitului.

Prin urmare, registratorul, verificand formal indeplinirea conditiilor legale prin prisma respectarii dispozitiile art. 771 C. fisc. si constatand ca acestea nu au fost indeplinite in sensul ca obligatia de plata a impozitului nu a fost executata de catre contribuabil, in mod legal si temeinic a fost respinsa cererea de inscriere a dreptului real pe numele petentei pana la plata impozitului pe venitul obtinut din transferul dreptului de proprietate.

In raport de aceste motive instanta a respins plangerea ca neintemeiata conform art. 771 din Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

Impotriva acestei sentinte a declarat apel petenta M.A., in temeiul art. 282. alin. (1) C. pr. civ. coroborat cu art. 50 alin. (3) din Legea nr. 7/ 1996, solicitand admiterea apelului si, pe cale de consecinta, desfiintarea hotararii instantei de fond ca neintemeiata si nelegala si sa se dispuna inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate asupra imobilului situat in Bucuresti – dobandit prin actul de adjudecare din data de 13 august 2009 si cheltuieli de judecata.

In motivarea apelului, s-au aratat urmatoarele:

In fapt, prin actul de adjudecare din data de 13 august 2009 incheiat de executorul judecatoresc B.G., apelanta a dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului.

In actul de adjudecare se prevede ca prezentul inscris constituie titlu proprietate pentru cumparator, acesta putand fi intabulat, fiind liber de larcini.

Prin incheierea nr. 303582 din 21 august 2009 pronuntata de OCPI L Biroul Teritorial Sector 3 a fost respinsa cererea de inscriere in cartea funciara a dreptului de proprietate a imobilului mentionat pe motiv ca nu a fost facuta dovada achitarii impozitului pentru transferul dreptului de proprietate potrivit art. 771 C. fisc.

Actul de adjudecare reprezinta titlu de proprietate in sensul art. 516 pct. 8 si 51 7 C. pr. civ., care se va preda dobanditorului „spre a servi ca titlu de proprietate si pentru a fi inscris in cartea funciara”.

Inscrisul indeplineste conditiile prevazute de art. 48 alin. (1) din Legea nr. 7/1996 pentru inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate asupra imobilului mentionat:

a)             este incheiat cu respectarea formelor prevazute de lege;

b)      indica numele partilor;

c)       individualizeaza imobilul printr-un identificator unic;

d)      este insotit de un extras de carte funciara pentru autentificare sau a certificatului de sarcini care a stat la baza intocmirii actului.

De asemenea, potrivit art. 77′ C. fisc. „la transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza un impozit”.

In conformitate cu art. 1521 din Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, contribuabilul (persoana care are obligatia de plata a impozitului) „este cel din patrimoniul caruia se transfera dreptul de proprietate sau dezmembramintele acestuia: vanzatorul, credirentierul (…)”.

Cu alte cuvinte, potrivit dispozitiilor legale in materie, persoana obligata sa plateasca impozitul la transferul dreptului de proprietate este vanzatorul, iar nu cumparatorul, actul de adjudecare indeplinind formalitatile prevazute de lege in vederea inscrierii in cartea funciara a dreptului real.

Astfel, instanta de fond a respins in mod neintemeiat si nelegal plangerea impotriva incheierii de carte funciara prin care s-a refuzat inscrierea in cartea funciara, pe motivul ca: „prin urmare, registratorul, verificand formal indeplinirea conditiilor legale prin prisma respectarii dispozitiilor art. 771 C. fisc. si constatand ca acestea nu au fost indeplinite in sensul ca obligatia de plata a impozitului nu a fost executata de catre contribuabil, in mod legal si temeinic a fost respinsa cererea de inscriere a dreptului real pe numele petentei pana la plata impozitului pe venitul obtinut din transferul dreptului de proprietate”.

Instanta de fond ar fi trebuit sa aiba in vedere considerentul ca obligatia de plata a impozitului pe venit incumba vanzatorului si in niciun caz cumparatorului adjudecatar, sursa de venit fiind banii pe care i-a incasat vanzatorul de la apelanta, iar apelanta nu a dobandit niciun venit ca urmare a transferului dreptului de proprietate, ci numai dreptul de proprietate.

In aceasta situatie, ANAF poate urmari, prin organele proprii de executare silita, pe fostul proprietar, neputand constitui in niciun caz un motiv de refuz de inseriere in cartea funciara a dreptului de proprietate al subsemnatei.

In drept, s-au invocat prevederile art. 282. alin. (1) C. pr. civ. coroborat cu art. 48, art. 50 alin. (3), art. 52 din Legea nr. 7/1996, art. 771C. fisc.

Analizand apelul formulat prin raportare la motivele invocate, tribunalul urmeaza a-l aprecia intemeiat, pentru urmatoarele considerente:

Prin incheierea nr. 303582 din 2 octombrie 2009 pronuntata de OCPI Sector 3 Bucuresti, s-a respins intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului inscris in CFI nr. 39811 sub PI/1, identificat cu numarul cadastral 2159/19, in baza actului de adjudecare numarul 392 din data de 13 august 2009 emis de BEJ B.C. in favoarea lui M. A. pentru faptul ca nu a prezentat dovada de achitare a impozitului pe venituri din transferurile de proprietati.

Prin actul de adjudecare din data de 13 august 2009 incheiat de executorul judecatoresc B.G. in dosarul de executare nr. 392/2008, apelanta a dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului apartament situat in Bucuresti. Potrivit art. 516 pct. 8 C. pr. civ., actul de adjudecare reprezinta titlu de proprietate, care se va preda dobanditorului spre a servi ca titlu de proprietate si pentru a fi inscris in cartea funciara. Asadar, actul de adjudecare reprezinta inscrisul ce face dovada dreptului de proprietate al adjudecatarului asupra imobilului in litigiu, urmare procedurii de vanzare silite.

Potrivit art. 771 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, la transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza impozit.

In aplicarea acestui text, art. 1512 din Norma metodologica de aplicare Legii nr. 571/2003, defineste notiunea de „contribuabil” ca fiind persoana fizica careia ii revine obligatia de plata a impozitului. In cazul transferului dreptului de proprietate sau al dezmembramintelor acestuia prin acte juridice intre vii, contribuabil este cel din patrimoniul caruia se transfera dreptul de proprietate sau dezmembramintele acestuia: vanzatorul, credirentierul, transmitatorul in cazul contractului de intretinere, al actului de dare in plata, al contractului de tranzactie etc.

Raportand dispozitiile legale anterior mentionate la situatia de fapt supusa judecatii, tribunalul retine ca apelanta, dobandind dreptul de proprietate asupra imobilului in litigiu ca efect al executarii silite a debitorilor, nu se circumscrie notiunii de „contribuabil” prevazuta de art. 77′ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si de art. 1512 din Norma metodologica de  aplicare a Legii nr. 571/2003.

Prin urmare, retinand ca inscrisul – act de adjudecare din data de 13 august 2009 incheiat de executorul judecatoresc B.G. in dosarul de executare nr. 392/2008 – indeplineste conditiile prevazute de art. 48 alin. (1) din Legea nr. 7/1996 pentru inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate asupra imobilului mentionat, tribunalul apreciaza intemeiat apelul formulat, motiv pentru care, in temeiul dispozitiilor art. 296 C. pr. civ., va admite apelul, va schimba in tot sentinta apelata in sensul ca va admite plangerea si va anula incheierea nr. 303582 din 2 octombrie 2009 data de OCPI Sector 3 Bucuresti. De asemenea, va dispune intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului situat in Bucuresti si va dispune comunicarea deciziei OCPI Sector 3 Bucuresti, in vederea efectuarii formalitatilor de intabulare.”

Sursa foto

Scrie un comentariu

7 comentarii pentru acest articol

Natiar a spus: Iunie 5th, 2013 at 3:56 pm

In materialul de prezentare scrie :
//nu se circumscrie notiunii de „contribuabil” //

iar in extrasul din decizie scrie:
//se circumscrie notiunii de „contribuabil” //

Care e adevarul???

Pro Legal a spus: Iunie 5th, 2013 at 4:07 pm

Aveti dreptate. Eroarea a survenit in extrasul deciziei. Corect este “nu se circumscrie”; textul a fost rectificat.

Va multumim

Echipa Pro-Legal

dinut vasile a spus: Octombrie 15th, 2013 at 3:32 pm

am si eu o situatie similara, am adjudecat un imobil in august 2012 si mi-a fost refuzata inscrierea dreptului de proprietate in CF pentru neplata impozitului pe tranzactie. Ma puteti ajuta ? Multumesc.

adriana a spus: Decembrie 7th, 2013 at 11:22 am

aceeasi problema :)…am cumparat o constructie cu teren in aprilie 2013 si intampin aceleasi greutati la inscrierea in CF…am vorbit cu cea care mi-a vandut si a promis ca achita, dupa ce-i va veni obligatia de plata de la Adm.Fisc., a depus declaratia 209 si acum astept sa o achite sa ma ajute si pe mine…binenteles ca in articolul 77^1 se specifica si lucrul ca “Judecatoria dupa ce emite hotararea definitiva si irevocabila catre cumparator, in 30 de zile o trimite la Adm.Fis. pt ca aceeasta sa-i creeze contribuabilului obligatia de plata”…dar ei n-au habar de acest lucru sau pur si simplu il omit, avand in schimb pretentia : contribuabilul, care poate sa nu aiba acces la internet sau la documentatie sau pur si simplu nu-l duce capul, sa-si creeze obligatia de plata printr-o Declaratie 209, ca a obtinut un venit…dar mai bine este sa-l stresam pe cumparatorul care dupa ce a achizitionat acest imobil, poate si cu un anumit efort financiar, sa-l mai puna sa umble prin Judecatorii si Curti de Apel sa dovedeasca faptul ca nu e obligatia lui, ca de fapt si de drept el a platit si nu a obtinut un venit …dar asta-i legea in Romania, unii o scriu de dragul de a fi scrisa si altii o interpreteaza asa cum vor si-ti rad in fata, ca ei fac ce zice legea, fara sa gandeasca si sa faca diferenta intre contribuabil- vanzator si cumparator si-ti spun ca tu esti liber sa faci ce vrei “cainii latra, ursul merge”, sa te adresezi cui doresti, “sa urli la cer”, ca altceva nu poti sa faci, dar stiu in schimb sa incaseze impozitul anual pe proprietate si de la vanzator (pana in aprilie) si de la cumparator (aprilie-dec), fara sa te oblige sa ai si celelalte plati in regula, daca stiau ca tot o sa oblige odata s-odata la acest lucru si poate ca o sa fie mai greu obtinut, dar ei au spus in aprilie printr-un “Certificat valabil 30 de zile, necesar “contribuabilui-vanzator” pt Vanzare”, ca vanzatorul “Nu figureaza cu datorii fata de bugetul local”…apoi cumparatorul sa se trezeasca de fapt ca este pus sa plateasca ceea ce nu e de datoria lui, prin lege, daca vrea sa fie trecut in CF….
nu se poate face nimic ca acest lucru sa fie clar in lege??????????? sau noi doar trebuie sa votam …, care sa ne rada in fata ca “daca nu cunoastem legea, platim”, insa ei nu platesc cand dau legi ambiguee, sa-i lase pe alti …, sa-ti puna “bete in roate” cand de fapt pe banii tai, ai contribuabililor, stau in functiile alea ???? MULTUMESC

alex a spus: Februarie 4th, 2014 at 3:28 am

buna adriana
si salut vasile, ati rezolvat ceva intre timp? ati vb cu un avocat ceva ca sa deschida proces? astept raspuns k si eu sunt in aceeasi situatie! multumesc!

Zeus a spus: Februarie 11th, 2014 at 8:31 pm

Adriana ,Alex si ceilalti care mai sunteti in aceasta situatie va pun o singura intrebare:nu v-a placut cand ati cumparat imobilul pe nimic?ar fi bine sa nu va mai chitrositi pt 3-4000 mii de lei si sa platiti(e adevarat in locul creditorului),cariua i-ati luat imobilul pe nimic…daca creditorul nu a luat nici un ban din trazactie,la ce sa plateasca impozit???ehe….vanatorilor de cadavre o sa va bata D-zeu pe toti….”licitatori”,”adjudecatari” si ”executori”…

adriana a spus: Martie 15th, 2014 at 1:15 pm

Zeus sa stii ca proprietatea nu s-a luat “pe nimic” si se pare ca in continuare sunt multi clienti “pacaliti” de legile din Romania, iar Judecatoria trebuia sa ia toate masurile dinainte de a da o Hotarare Definitiva si Irevocabila, daca lucreaza cu legislatia in vigoare, nu sa aiba pretentia ca tu, care poate nu ai acces la atatea legi sau chiar nu stii ce se poate intampla ulterior sa vii si sa mai dai o data in judecata contribuabilul ( asa cum rade in nas musiu lefegiu de la Biroul de Cadastru si Inscriere in Cartea Funciara, ca el asa are legea si asa face), ca nu a ajuns ca l-ai dat o data ca nu s-a tinut de cuvant si nu s-a prezentat la Notariat, trebuie de fiecare data sa obtii totul prin judecata, inclusiv sa-si plateasca darile la STAT pt ca a obtinut o suma pe o proprietate, pt ca cei de la ANAF nu sunt in stare sa-l preseze sa-si plateasca impozitele, te preseaza pe tine invocand o lege abuziva, care nu te priveste pe tine cumparator (iar suma platita de cumparator nu e problema ta Zeus, problema ta este sa-ti platesti taxele si obligatiile la timp asa cum platesc si eu ceea ce trebuie, cand trebuie si cat trebuie, nu cat vor samsarii imobiliari) …pana nu te lovesti de ele nu ai de unde sa stii ce se poate intampla si de aceea mi s-a intamplat acest lucru, nu ca as fi dorit eu acest lucru, n-am luat nimic cu forta, dar mie mi se pun bete in roate pt nimic…

pt alex : inca nu am rezolvat nimic, astept sa-si plateasca cumparatorul impozitul in termen de 60 zile de cand primeste decizia de impunere acasa ( noroc ca a avut bunavointa sa-si declare venitul la Adm. Financiara)…acum depind de el sa-si achite acest impozit, sa continui birocratia din Romania cu actele mele legale, obtinute prin Judecatorie, care se pare ca pt unii sunt “flori de mar”…

* Nume:
* Email:
Website:
Mesajul tau:
 
Campurile notate cu * sunt obligatorii
 

Piata Avocaturii

PRO LEGAL | Iosif & Asociatii joined IR Global, the world’s largest exclusive network of advisory firms

As of February 2020, PRO LEGAL | Iosif & Asociatii SCA, joined IR Global, the world's largest exclusive network of advisory firms, represented in 155+ jurisdictions, covering over 70 unique practice areas. IR Global is a top tier advisory firms network, listed in Band 1 of the prestigious guides...

( 0 http://pro-legal.ro/pro-legal-iosif-asociatii-joined-ir-global-the-worlds-largest-exclusive-network-of-advisory-firms/ )Citeste articolul

Like pe facebook pentru a ne urmari live pe wall-ul tau