Stiri si informatii juridice – Pro-Legal.ro
Pro Legal

Imposibilitatea folosirii de catre actionari a unui mijloc legal care sa contracareze efectele unei hotarari AGA ce ii prejudiciaza

Curtea de Apel Timisoara a stabilit, prin Decizia nr. 2330 din 13 decembrie 2011, ca in situatia in care o hotarare a adunarii generale a asociatilor prejudiciaza un asociat al societatii, acesta are deschisa actiunea in anularea respectivei hotarari, prevazuta de art. 132 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, ori, calea opozitiei, in conditiile art. 61, in cazurile expres prevazute de lege – art. 263 si art. 266 din acelasi act normativ.

Totodata, Curtea a stabilit ca, un actionar intr-o societate pe actiuni nu are deschisa calea opozitiei la inregistrarea unei hotarari a adunarii generale a asociatilor (chiar daca, in mod abuziv – dupa cum sustine acesta, a fost exclus din structura actionariatului societatii comerciale). Chiar daca detine un anumit numar de actiuni in societatea respectiva, actionarul trebuie sa formuleze o actiune in anularea respectivei hotarari, in conformitate cu dispozi­tiile art. 132 din legea societatilor comerciale, si nu sa faca opozitie la aceasta.

Pe larg, in continuare, Decizia Curtii de Apel Timisoara (sectia a-II-a civila) nr. 2330/13.12.2011:

Prin sentinta civila nr. 406 din 2.11.2010 pronuntata in dosarul nr. 1279/115/2010 Tribunalul Caras-Severin a respins excep­tiile lipsei calitatii procuristului D.M. de a promova actiune in justitie in numele A.V.A.S. Bucuresti, a prematuritatii cererii si a inadmisibilitatii formularii opozitiei de catre procurist, invocate de parata SC A. SA Caransebes, respingand, totodata, atat actiunea comerciala formulata de reclamantul D.M., cat si cererea de interventie in interes propriu a intervenientei A.V.A.S.

Bucuresti avand ca obiect opozitie si anulare a hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor SC A. SA Caransebes din 19.03.2010, respectiv 20.03.2010, fara cheltuieli de judecata.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs A.V.A.S. Bucuresti, solicitand schimbarea ei in tot, in sensul admiterii cererii de interventie, asa cum a fost ea formulata si admiterea opozitiei, cu motivarea ca intimata SC A. SA Caransebes a convocat la sediul sau din Caransebes, sedinta A.G.E.A. pentru data de 19/20.03.2010, avand pe ordinea de zi, printre altele, aprobarea noii structuri a actionariatului societatii. in apararea intereselor recurentei, imputernicitul sau (conform procurii speciale) a formulat opozitie, care a fost depusa la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Caras-Severin. A.V.A.S. Bucuresti, in cali­tate de reprezentant al statului, detine un numar de 23.632 actiuni, reprezentand 10,241% din capitalul social; asadar, este actio­nar al societatii in conditiile Legii nr. 31/1990. Avand in vedere aceasta calitate, este justificata cererea de interventie in interes propriu, fata de necesitatea apararii intereselor legale ale institutiei recurente la societatea comerciala intimata.

Asa cum a aratat si instanta de fond, hotararea A.G.E.A. nr. 13/20.03.2010 a fost luata cu incalcarea legii, fiind lovita de nulitate absoluta intrucat au fost incalcate art. 129 alin. (1), (4) si (6), art. 130, art. 131 si art. 132 din Legea nr. 31/1990. Prin mentinerea acestei hotarari recurenta este prejudiciata deoarece actionarii majoritari au stabilit o noua structura a actionariatului prin excluderea abuziva a sa, producand astfel un prejudiciu material statului.

Desi reprezentantul A.V.A.S. Bucuresti s-a prezentat atat in data de 19.03.2010, la prima convocare, cat si in data de 20.03.2010, la a doua convocare, sediul societatii indicat in convocator a fost inchis. in mod gresit tribunalul a primit sustinerile intimatei, conform carora institutia recurenta nu si-a pierdut calitatea de actionar ca urmare a votului de aprobare a structurii acti­onariatului, ci in urma licitatiei publice din 10.11.2009, desi nu a solicitat acte cu privire la aceasta licitatie, din care sa rezulte o asemenea imprejurare, in anul 2009 recurenta neincheind niciun contract de vanzare-cumparare de actiuni cu privire la pachetul detinut in cadrul SC A. SA Caransebes. Tot astfel, nelegal judecatorul fondului a omis sa ia in considerare dispozitiile deciziei nr. 340/05.02.2009 a inaltei Curti de Casatie si Justitie prin care au fost sanctionate nelegalitatile savarsite prin alte hotarari A.G.A. ale SC A. SA Caransebes din datele de 22-23.10.2004 si 30-31.12.2004, constatandu-se, totodata, si nulitatea absoluta a actelor subsecvente acestor hotarari, respectiv a actelor aditionale la statutul societatii. intrucat s-a facut dovada prejudiciului, a faptei ilicite si avand in vedere ca cererea institutiei recurente este o veritabila actiune in raspundere civila delictuala, este justi­ficata cererea de interventie si prejudiciul cauzat trebuie sa fie reparat.

Prin decizia civila nr. 2330 din 13.12.2011 Curtea de Apel Timisoara a respins recursul oponentei, mentinand hotararea tribunalului.

Pentru a decide astfel, instanta de control judiciar a aratat ca, in primul rand, se impune precizarea faptului ca, desi prima instanta s-a pronuntat asupra cererii de interventie in interes propriu (asa fiind intitulata petitia formulata de institutia recurenta in data de 1.07.2010), in realitate aceasta institutie publica are calitatea de oponenta, cererea depusa de reprezentantul sau, dl. D.M., in data de 24.03.2010 Ia Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Caras-Severin, fiind o opozitie la Hotararea A.G.E.A. a SC A. SA Caransebes nr. 13 din 20.03.2010, cum se arata in mod expres in cuprinsul opozitiei formulate, scopul demersului juridic intreprins de reprezentantul A. V.A.S. Bucuresti fiind unul clar indicat: „ne opunem inregistrarii oricaror hota­rari generate de adunarea generala fictiva (nefiind la locul, in data si la ora din convocator)”. Aceasta, cu atat mai mult cu cat prima instanta a respins exceptia lipsei calitatii de procurist invocata de societatea intimata, dl. D.M. neinvocand pretentii proprii si nestand in proces in nume propriu, ci in numele institutiei mentionate.

In al doilea rand, Curtea constata ca in mod eronat judecatorul fondului, atunci cand s-a pronuntat asupra cererii formulate, a respins atat opozitia, cat si actiunea in anularea hotararilor adunarii generale a extraordinare a actionarilor SC A: SA Caransebes din datele de 19.03.2010 si 20.03.2010, cata vreme, pe de o parte, nu a existat decat o singura hotarare A.G.E.A., avand nr. 13, adoptata in data de 20.03.2010, iar pe de alta parte, prin opozitia formulata in temeiul art. 61 si urm. din Legea nr. 31/1990, repu­blicata, cu modificarile ulterioare, nu se poate solicita decat obligarea, dupa caz, a societatii sau a asociatilor la repararea preju­diciului cauzat, dupa cum se arata, de altfel, si prin cererea de recurs [„prin excluderea abuziva a A.V.A.S. Bucuresti din actio- nariatul societatii si modificarea actului constitutiv al societatii, cu incalcarea legii, este dovedit prejudiciul produs A.V.A.S. (…) Fata de cele aratate, invederam instantei ca s-a facut dovada prejudiciului, a faptei ilicite si avand in vedere actiunea A.V.A.S., care este o veritabila actiune in raspundere civila delictuala, este justificat si legal sa fie admisa cererea de interventie (…)]”.

In al treilea rand, este adevarat ca, potrivit art. 61 si 62 din Legea societatilor comerciale, creditorii sociali si orice alte per­soane prejudiciate prin hotararile asociatilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opozitie prin care sa solicite instantei judecatoresti sa oblige, dupa caz, societatea sau asociatii la repararea prejudiciului cauzat, prevederile art. 57 fiind aplicabile in mod corespunzator (acest din urma text statueaza ca nulitatea nu poate fi declarata in cazul in care cauza ei, invocata in cererea de anulare, a fost inlaturata inainte de a se pune concluzii in fond la tribunal). Opozitia se face in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii asociatilor sau a actului aditional modificator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, daca Legea nr. 31/1990, republicata, nu prevede un alt termen. Ea se depune Ia oficiul registrului comertului care, in ter­men de 3 zile de la data depunerii, o va mentiona in registru si o va inainta instantei judecatoresti competente. Opozitia se judeca in camera de consiliu, cu citarea partilor, hotararea pronuntata asupra opozitiei fiind supusa numai recursului.

Astfel cum este reglementata in prezent opozitia, aceasta este o veritabila actiune in raspundere civila delictuala (aspect cunoscut si de catre recurenta), menita a permite repararea prejudiciului cauzat printr-o hotarare a asociatilor sau o decizie a lichi­datorilor, dupa caz. in consecinta, pentru a-i putea fi considerata admisibila opozitia, petentul (opozant) trebuie sa faca dovada prejudiciului, a faptei ilicite (in acest caz specific, hotararea asociatilor sau decizia lichidatorului atacata) si a legaturii de cauza­litate intre fapta ilicita si prejudiciu. Daca, din anumite motive, prejudiciul invocat nu poate fi reparat in modalitatea speciala a opozitiei, victima poate formula si o actiune de drept comun de acoperire a pagubei, in temeiul art. 998-999 C.civ.

Efectele unei hotarari a adunarii generale a asociatilor pot prejudicia asociatii – care au deschisa actiunea in anularea hotara­rii prevazuta de art. 132 din Legea nr. 31/1990, ori tertii – care au deschisa calea opozitiei prevazute de art. 61 din legea-cadru; de asemenea, asociatii insisi vor exercita opozitie in conditiile art. 61, in cazurile expres prevazute de lege – art. 263 si art. 266 din acelasi act normativ. in consecinta admiterii opozitiei, asociatii sunt obligati la „repararea prejudiciului”; aceasta „repara­tie” inseamna modificarea hotararii ori proiectului de repartizare a activului, ori refacerea bilantului final de lichidare – cum este cazul in situatia prevazuta de art. 266, intocmai ca in cazul opozitiei reglementate derogativ prin art. 206, art. 208, art. 231 ori art. 243 din Legea societatilor comerciale. Astfel, art. 206 alin. (2) prevede ca asociatii vor trebui sa decida in termen de o luna de la data ramanerii irevocabile a hotararii de admitere a opozitiei unui creditor particular (si nu social), daca renunta la prelungirea duratei societatii peste durata fixata prin actul constitutiv ori daca il exclud pe asociatul debitor; art. 208 alin. (4) impiedica producerea efectelor unei hotarari de reducere a capitalului social, pana la indeplinirea conditiilor prevazute de acest text, printre care si oferirea de garantii adecvate creditorilor sociali; art. 231 reglementeaza opozitia exercitata impotriva hota­rarii asociatilor prin care revin asupra unei hotarari de dizolvare, fara insa a preciza efecte speciale ale admiterii opozitiei; art. 243 prevede ca exercitarea opozitiei creditorului uneia dintre societatile care ia parte la fuziune sau la divizare determina suspendarea executarii fuziunii sau divizarii, pana la pronuntarea hotararii irevocabile, de asemenea fara a preciza efecte spe­ciale ale admiterii opozitiei.

In toate aceste situatii expres reglementate, opozitia exercitata de creditor are scopul impiedicarii efectelor unei hotarari a asociatilor, luate in detrimentul intereselor lor; prin urmare, la data introducerii opozitiei, prejudiciul, desi iminent – acesta fiind si sensul suspendarii executarii hotararii contestate -, nu exista. Scopul opozitiei nu este repararea prejudiciului, in sensul unei actiuni in pretentii, ci impiedicarea producerii unui prejudiciu, opozitia nefiind echivalata actiunii in pretentii, intemeiata pe ras­punderea delictuala, a carei admitere ar determina debitorul sa plateasca o suma de bani.

Fata de cele mai sus aratate, este evident ca un actionar intr-o societate pe actiuni nu are deschisa calea opozitiei la inregis­trarea unei hotarari A.G.A. prin care, sustine el, in mod abuziv a fost exclus din structura actionariatului societatii comerciale, desi detine, precum in speta, 23.632 actiuni, reprezentand 10,241% din capitalul social, ci acesta trebuie sa formuleze o actiune in anularea respectivei hotarari, in conformitate cu dispozitiile art. 132 din legea-cadru.

Oricum, este de mentionat si faptul ca prin hotararea adunarii generale a asociatilor impotriva careia s-a formulat prezenta opozitie nu s-a facut altceva decat sa se constate noua structura a actionariatului SC A. SA Caransebes, ca urmare a unor cesi­uni ori licitatii publice. Nici criticile referitoare la nesolicitarea de catre tribunal a actelor privind licitatia din 10.11.2009, din care sa rezulte ca institutia oponenta si-ar fi pierdut calitatea de actionar, nu poate fi primita, la intampinarea la recurs reprezentantul intimatei anexand atat procesul-verbal de licitatie pentru bunuri mobile din dosarul executional nr. 10/2009 al SC P.E. J. S.P. & SA din Caransebes, cat si dovada nr. 10/10.11.2009 privind achitarea integrala de catre adjudecatar (dl. I.I.) a sumei de 59.080 lei, reprezentand pretul bunului mobil scos la licitatie – pachet de actiuni in nr. de 23.632 bucati. De asemenea, nici motivul referitor la existenta deciziei nr. 340/05.02.2009 a inaltei Curti de Casatie si Justitie pronuntata in dosarul nr. 6360/115/2006, prin care au fost sanctionate nelegalitatile savarsite prin alte hotarari A.G.A. ale SC A. SA Caransebes, din datele de 22-23.10.2004 si 30-31.12.2004, constatandu-se, totodata, si nulitatea absoluta a actelor subsecvente acestor hotarari, respectiv a actelor aditionale la statutul societatii, cu consecinta ca A.V.A.S. Bucuresti este actionar de drept al respectivei societati comerciale cu un procent de 40% din capitalul social si conform evidentelor proprii, nu poate determina admiterea recursului de vreme ce, dupa cum insasi recurenta o arata, in prezenta cauza este vorba de o alta hotarare a adunarii generale a actionarilor societatii intimate.

Scrie un comentariu

* Nume:
* Email:
Website:
Mesajul tau:
 
Campurile notate cu * sunt obligatorii
 

Piata Avocaturii

PRO LEGAL | Iosif & Asociatii joined IR Global, the world’s largest exclusive network of advisory firms

As of February 2020, PRO LEGAL | Iosif & Asociatii SCA, joined IR Global, the world's largest exclusive network of advisory firms, represented in 155+ jurisdictions, covering over 70 unique practice areas. IR Global is a top tier advisory firms network, listed in Band 1 of the prestigious guides...

( 0 http://pro-legal.ro/pro-legal-iosif-asociatii-joined-ir-global-the-worlds-largest-exclusive-network-of-advisory-firms/ )Citeste articolul

Like pe facebook pentru a ne urmari live pe wall-ul tau