Stiri si informatii juridice – Pro-Legal.ro
Pro Legal

Achizitie publica. Contestatie impotriva respingerii cererii de participare la licitatie

Prin actiunea adresata Curtii de Apel BucurestiSectia a VIII-a Contencios administrativ si fiscal si inregistrata sub nr.2503/2/19.03.2010, reclamanta SC R.A SRL, in contradictoriu cu paratul PENITENCIARUL POARTA ALBA, a formulat contestatie impotriva respingerii cererii de participare la licitatia organizata de parata, la data de 23.03.2010, privind atribuirea a 2 spatii comerciale ale acestei institutii.

Motivand actiunea reclamanta a invederat in esenta ca, masura de respingere a participarii acesteia este nefondata, in conditiile in care a mai participat la licitatiile pentru aceleasi spatii, organizate la datele de 14.10.2009, 18.11.2009 precum si la alta licitatie organizata la data de 19.11.2009, de aceeasi autoritate contractanta.

Se sustine ca paratul, in mod nejustificat, in caietul de sarcini a introdus conditia ca participantii sa aiba o vechime de 2 ani de la infiintare, la licitatiile anterioare o asemenea conditie neexistand, fiind acceptate chiar firme nou infiintate, fara activitate si fara bonitate bancara.

Se mai arata ca, prin masura dispusa in caietul de sarcini, participarea reclamantei la licitatie a fost respinsa, desi aceasta are o bogata experienta in management.

In drept actiunea nu a fost motivata.

Reclamanta, la termenul de judecata din data de 20.04.2010 si-a precizat actiunea, in ce priveste considerentele acesteia, ocazie cu care fata de obiectul cererii de chemare in judecata – contestatie impotriva actelor autoritatii contractante privind procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica – Curtea, din oficiu, a invocat exceptia necompetentei materiale a instantei.

Prin Sentinta civila nr.1813/20.04.2010 Curtea de Apel Bucuresti, a admis exceptia de necompetenta materiala, cauza fiind declinata spre competenta solutionare in favoarea Tribunalului Constanta, retinandu-se in esenta, aplicabilitatea in speta a dispozitiilor art.286 al.1 din OUG nr.34/2006.

Asa fiind, cauza a fost inregistrata pe rolul Tribunalului Constanta – Sectia de contencios administrativ si fiscal la data de 31.05.2010 sub nr.2503/2/2010.

Prin intampinare, paratul PENITENTICIARUL POARTA ALBA a solicitat instantei a dispune respingerea actiunii promovate de catre reclamanta, ca nefondata.

Pentru a se aprecia de aceasta maniera, paratul a solicitat instantei a avea in vedere ca, in conformitate cu normele legale in vigoare a procedat la stabilirea normelor minimele de participare la licitatia organizata de acesta.

S-a mai aratat ca, intr-adevar reclamanta anterior, a mai participat la o licitatei unde a oferit 246 euro/mp, licitatie care insa nu a fost finalizata, deoarece castigatorul acesteia a refuzat incheierea contractului, anexandu-se in acest sens inscrisuri.

Prin Sentinta civila nr.1303/CA/19.10.2010, Tribunalul Constanta – Sectia contencios administrativ si fiscal a respins, ca nefondata, actiunea promovata de reclamanta SC R.A. SRL, luand act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, prima instanta a retinut in esenta, urmatoarele:

Din analizarea inscrisurilor depuse, se constata ca paratul, la data de 23.03.2010 a procedat la organizarea unei licitatii in vederea atribuirii contractelor de inchiriere pentru 2 spatii comerciale aferente PENITENCIARULUI POARTA ALBA, in suprafata de 17,58 mp si 20 mp.

In acest sens, a fost intocmit caietul de sarcini, stabilindu-se conditiile privind participarea si desfasurarea licitatiei

Avand in vedere situatia de fapt sus-retinuta, instanta de fond examinand prevederile OUG nr.34/2006, concluzioneaza ca, autoritatea contractanta are posibilitatea de a introduce cerinte minimale de participare a celor interesati de procedura de achizitie publica, pentru a demonstra bonitatea si capacitatea de ducere la indeplinire a obiectului supus licitatei publice, actul normativ nelimitand in nici un mod aceasta facultate a autoritatii contractante.

Se retine ca, masura dispusa de parata este fundamentata, in conditiile in care, la procedura anterioara de licitatei organizata la data de 18.11.2009, avand acelasi obiect, nu s-a putut proceda la atribuirea contractelor de inchiriere deoarece, participantii, inclusiv reclamanta, au oferit un pret, care insa nu a fost sustinut de posibilitatile financiare ale ofertantului, sens in care, s-a ajuns la organizarea unei noi licitatii.

Astfel, se constata ca paratul, in mod legal, a procedat la introducerea unor criterii de selectie impuse celor interesati de licitatia publica organizata, masura fiind determinata de asigurarea unei participari de ofertanti cu experienta economica si cu o cifra de afaceri care, sa permita respectarea obligatiilor asumate prin contractul de achizitie, in special pentru plata chiriei aferenta spatiilor comerciale scoase la licitatie.

Sub acest aspect, se retine ca, reclamanta a fost infiintata la data de 09.04.2009 si ca aceasta nu a putut produce prin probele administrate dovada cifrei de afaceri avute, aspecte ce sunt de natura a ridica intrebari cu privire la capacitatea economica si manageriala a acestei societati.

Fata de cele retinute instanta a constatat ca, actiunea promovata de catre reclamanta SC R.A SRL este nefondata, considerente pentru care a fost respinsa.

Impotriva acestei hotarari, in termen legal, recurenta reclamanta SC R.A SRL a formulat recurs, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, indicand ca temeiuri de drept aplicabile disp.art.304 pct.5, pct.7, pct.8 si pct.9 Cod pr.civila, cu referire la art.312 Cod pr.civila, cu urmatoarea motivatie in esenta:

–         gresit instanta de fond a inteles a pronunta hotararea recurata, atat timp cat, nu au fost respectate disp.art.89, cu referire la art.96 si cu aplicarea art.129 al.5 Cod pr.civila, in sensul ca nu a primit citatia cu cel putin 5 zile inaintea termenului de judecata si, astfel, nu a putut sa-si formuleze apararea in mod temeinic;

–         gresita este solutia instantei si sub aspectul ca, a apreciat atitudinea paratei ca fiind legala, in referire la stabilirea unor criterii minime de participare la licitatie a ofertantilor, fara a avea in vedere ca, printr-o astfel de atitudine acestia sunt tratati in mod discriminatoriu;

–         nu a fost examinata de instanta bonitatea si capacitatea de ducere la indeplinire a obiectivului licitatiei publice de catre recurenta, ce are o capacitate manageriala de exceptie, urmare colaborarii cu parata pe parcursul mai multor ani.

Prin intampinare, intimata parata solicita respingerea recursului, ca nefondat, cu motivatia in esenta ca, aspectele legate de nelegala citare sunt ireale fata de dovezile de comunicare existente la dosar si, mai mult, fata de prezenta reprezentantului sau legal in fata instantei, iar in referire la fondul cauzei se invedereaza ca, normele legale in vigoare permit autoritatii contractante sa stabileasca conditiile minime de participare la licitatiile organizate de o autoritate contractanta.

Examinand actele si lucrarile dosarului, prin prisma criticilor aduse hotararii recurate si a probatoriului administrat, vazand si disp.art.312 Cod pr.civila, Curtea apreciaza in sensul respingerii recursului, ca nefondat, pentru urmatoarele considerente, in esenta:

La data de 23.03.2010 intimata parata PENITENCIARUL POARTA ALBA a procedat la organizarea unei licitatii prin strigare directa, in vederea atribuirii contractelor de inchiriere pentru 2 spatii comerciale, in suprafata de 17,58 mp si 20 mp, pe o durata de 1 an calendaristic, cu posibilitate ulterioara de prelungire, sens in care, a fost intocmit caietul de sarcini, stabilindu-se conditiile privind participarea si desfasurarea licitatiei, potrivit prevederilor OUG nr.34/2006.

Deoarece cererea recurentei SC R.A SRL de participare la licitatia organizata de intimata, a fost respinsa, aceasta a procedat la deducerea spre judecare instantei a unei contestatii impotriva masurii dispuse de autoritatea contractanta, ce a fost respinsa, ca nefondata prin Sentinta civila nr.1303/CA/19.10.2010, de catre Tribunalul Constanta – Sectia contencios administrativ si fiscal.

In referire la cel dintai motiv de recurs privind incalcarea formelor de procedura prin necomunicarea cu cel putin 5 zile inaintea termenului de judecata a citatiei, Curtea apreciaza in sensul ca, acesta este nefondat, urmand a fi respins, pentru urmatoarele considerente, in esenta:

Probatoriul administrat in cauza, in conformitate cu disp.art.1169 Cod civil, fac dovada ca, la termenul de judecata din data de 19.10.2010, recurenta a fost reprezentata legal, astfel incat, in speta sunt aplicabile disp.art.89 al.2 Cod pr.civila, potrivit carora „Infatisarea partii in instanta, in persoana sau prin mandatar, acopera orice vicii de procedura”.

In atare situatie, Curtea apreciaza ca, in speta nu sunt aplicabile disp.art.304 pct.5 Cod pr.civila, atat timp cat, hotararea pronuntata de instanta de fond nu a incalcat formele de procedura prevazute sub sanctiunea nulitatii de art.105 al.2 Cod pr.civila.

In referire la cel de-al doilea motiv de recurs, Curtea retine ca, sustinerile recurentei sunt nefondate, urmand a fi respinse, pentru ca:

Autoritatea contractanta, tocmai pentru a garanta egalitatea de tratament a candidatilor si nu asa dupa cum sustine recurenta „a discrimina” , a stabilit, criterii de atribuire care, sa-i permita compararea si evaluarea ofertelor, in mod obiectiv.

In acest sens, pornind de la imprejurarea ca, una din obligatiile autoritatii contractante este aceea de a raspunde necesitatii colectivitatii publice vizate, in conformitate cu dispozitiile cuprinse in OUG nr.34/2006, autoritatea contractanta, in speta, intimata PENITENCIARUL POARTA ALBA, putea utiliza criterii care urmaresc satisfacerea cerintelor sociale, ce raspund special necesitatilor – definite in specificatiile contractului – specifice unor categorii anume, din care fac parte beneficiarii bunurilor sau serviciilor care fac obiectul contractului.

In mod concret, retine Curtea ca, documentatia de atribuire, respectiv caietul de sarcini, cuprinde informatii privind generalitati, precum si limitele care trebuie respectate si formalitatile care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire, prin raportare la obiectul contractului de achizitie publica, impreuna cu cerintele minime de calificare, precum si documentele care urmeaza sa fie prezentate de ofertanti/candidati pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, astfel ca sustinerile recurentei sunt nefondate, sub aspectul modului de intocmire a caietului de sarcini.

Se retine ca, masura dispusa de intimata apare ca fiind fundamentata, cu atat mai mult cu cat, printr-o participare anterioara la licitatii organizate de aceasta, recurenta SC R.A SRL, in situatie identica sub aspectul obiectului contractului de achizitie publica, a determinat imposibilitatea atribuirii contractelor de inchiriere deoarece, participantii, inclusiv recurenta, au oferit un pret nesustinut de posibilitatile lor financiare.

In situatia data, apreciaza Curtea ca, in mod legal si temeinic intimata a procedat la introducerea in caietul de sarcini a unor criterii de selectare, impuse celor interesati de licitatia publica organizata, masura fiind determinata de asigurarea unor participari de ofertanti cu experienta economica si cu o cifra de afaceri care, sa respecte obligatiile asumate prin contractul de achizitie, in speta, plata chiriei aferenta spatiilor comerciale scoase la licitatie.

Curtea are in vedere si faptul ca, in speta, procedura urmata de intimata parata PENITENCIARUL POARTA ALBA este in deplina conformitate cu dreptul comunitar – Preambulul Directivei nr.18/2004/CE, ce impune asigurarea participarii ofertantului la o procedura de atribuire a unui contract de achizitie publica, fara denaturarea concurentei, prin solicitarea prezentarii unor documente corespunzatoare, in situatia in care, exista incertitudini cu privire la persoana candidatilor/ofertanti in calitatea lor de operatori economici.

Nici motivul de recurs privind „neexaminarea bonitatii si a capacitatii de ducere la indeplinire a obiectivului licitatiei publice de catre recurenta, ce are o capacitate manageriala de exceptie, urmare colaborarii cu parata pe parcursul mai multor ani”, nu poate fi primit de catre Curte, urmand a fi respins ca nefondat, atat timp cat, in speta nu au fost produse probe in sensul art.1169 Cod civil, care sa ateste o astfel de situatie.

Concluzionand, Curtea apreciaza ca, temeiurile de drept indicate in sustinerea recursului dedus judecatii, respectiv art.304 pct.7, pct.8 si pct.9 Cod pr.civila, nu sunt aplicabile in cauza deoarece, hotararea recurata cuprinde motivele pe care se sprijina si care, nu sunt contradictorii ori straine de natura pricinii, instanta de fond dand o corecta interpretare actului juridic dedus judecatii, fara a schimba natura si intelesul lamurit al acestuia, iar hotararea este fundamentata pe temeiuri legale si data cu aplicarea corecta a legii.

Cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea hotararii recurate, vazand si dispozitiile art.312 Cod pr.civila, Curtea respinge recursul, ca nefondat.

 

Scrie un comentariu

* Nume:
* Email:
Website:
Mesajul tau:
 
Campurile notate cu * sunt obligatorii
 

Piata Avocaturii

PRO LEGAL | Iosif & Asociatii joined IR Global, the world’s largest exclusive network of advisory firms

As of February 2020, PRO LEGAL | Iosif & Asociatii SCA, joined IR Global, the world's largest exclusive network of advisory firms, represented in 155+ jurisdictions, covering over 70 unique practice areas. IR Global is a top tier advisory firms network, listed in Band 1 of the prestigious guides...

( 0 http://pro-legal.ro/pro-legal-iosif-asociatii-joined-ir-global-the-worlds-largest-exclusive-network-of-advisory-firms/ )Citeste articolul

Like pe facebook pentru a ne urmari live pe wall-ul tau