Stiri si informatii juridice – Pro-Legal.ro
Pro Legal

A.N.R.M.A.P modifica fisa de date a achizitiei

La data de 24 septembrie 2013, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (denumita in continuare „A.N.R.M.A.P.”) a publicat pe pagina de internet a institutiei si a transmis prin Sistemul Electronic de Achizitii Publice o notificare privind actualizarea modalitatii de completare a fisei de date.

Cele mai importante modificari aduse de catre A.N.R.M.A.P. vizeaza aspecte precum:

 • tipul autoritatii contractante;
 • tipul contractului;
 • informatii privind acordul-cadru;
 • ofertele alternative;
 • cantitatea sau domeniul contractului;
 • garantia de participare;
 • garantia de buna executie;
 • situatia personala a candidatului/ofertantului;
 • capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;
 • capacitatea economica si financiara;
 • capacitatea tehnica si/sau profesionala;
 • standardele de asigurare a calitatii;
 • modul de prezentare a propunerii tehnice.

TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE

Daca autoritatea contractanta se incadreaza in categoria autoritatilor prevazute la art. 8 lit. d)-e) din O.U.G. nr. 34/2006, aceasta va folosi formularul aferent utilitatilor – “Fisa de date – utilitati”. Cu titlu de exemplu, A.N.R.M.A.P. enumera autoritati precum: CFR S.A., CFR Calatori S.A., C.N. Aeroporturi Bucuresti S.A., ROMATSA, Metrorex S.A., Regii autonome locale de transport urban de calatori, Compania Nationala “Administratia Porturilor Maritime” S.A., C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A., Radiocomunicatii Navale ADIONAV S.A., Regia Autonoma “Administratia Fluviala a Dunarii de jos”, C.N. Administratia Porturilor Dunarii Maritime, C.N. Administratia Porturilor Dunarii Fluviale S.A., Porturi Sulina, Braila, Zimnicea si Tn. Magurele, Hidroelectrica S.A., Nuclearelectrica S.A., Termoelectrica S.A., Electrocentralele, Complexele energetice, Transelectrica S.A., Electrica S.A., Electrica Distributie, Electrica Furnizare, ENEL, E.ON, CEZ Distributie, Transgaz, Distrigaz, E.ON gaz Romania S.A., Romgaz S.A., Petrom S.A., Compania Nationala a Uraniului, S.C. Radioactiv Mineral Magurele, S.C. Miniera “Banat – Anina” S.A., Companii de Apa etc;

TIPUL CONTRACTULUI

A.N.R.M.A.P. subliniaza faptul ca din nota privind determinarea valorii estimate trebuie sa reiasa informatiile necesare incadrarii contractului in categoria contractelor de furnizare/servicii/lucrari. De asemenea, tipul contractului trebuie sa fie in concordanta cu codul CPV ales sau cu codul CPV principal ales (e.g. daca obiectul contractului presupune executia de lucrari, codul CPV ales nu poate fi de furnizare).

INFORMATII PRIVIND ACORDUL-CADRU 

In ceea ce priveste frecventa contractelor subsecvente ce urmeaza sa fie atribuite, nu se va accepta simpla mentiune potrivit careia contractele subsecvente se atribuie in functie de fondurile bugetare alocate sau in functie de necesitatile autoritatii contractante. De asemenea, nu se va accepta cantitate minima „0” nici pentru contractul subsecvent, nici pentru acordul-cadru si nici cantitatea minima sa fie egala cu cantitatea maxima.

OFERTELE ALTERNATIVE

A.N.R.M.A.P. precizeaza ca se vor accepta ofertele alternative pentru proiectele ce fac obiectul Ordinului nr. 2266/335/2012:

 • proiectare si executie statie de tratare a apei – constructie noua;
 • proiectare si executie statie de epurare a apelor reziduale – constructie noua;
 • proiectare si executie statie de tratare a apei si statie de epurare a apelor      reziduale – constructie noua;
 • proiectare si executie statii de transfer a deseurilor;
 • proiectare si executie statii de sortare a deseurilor;
 • proiectare si executie statii de compostare si tratare mecano-biologica a deseurilor;
 • orice combinatie dintre ultimele trei tipuri de proiecte.

CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

Pentru a nu induce in eroare operatorii economici si pentru a asigura transparenta si integritatea procesului de achizitie publica, cu exceptia cererii de oferte, A.N.R.M.A.P. recomanda mentionarea expresa in cadrul sectiunii II.2.1) a faptului ca valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a procedurii, in functie de care se vor elabora si evalua ofertele, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari.

GARANTIA DE PARTICIPARE

In cazul contractelor avand ca obiect servicii financiar-bancare, nu se va accepta mentiunea potrivit careia nu se admite constituirea instrumentului de garantare de catre institutia bancara care este ofertant, iar in cazul procedurilor on line nu se poate impune ca instrumentul de garantare sa poarte semnatura electronica a bancii emitente.

Daca procedura este online, se va mentiona ca garantia de participare se va depune in original la sediul autoritatii contractante si copie in SEAP.

GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Garantia de buna executie se va solicita prin raportare la contractele subsecvente si nu la acordul-cadru. A.N.R.M.A.P. recomanda mentionarea faptului ca garantia de buna executie se constituie pentru contractele subsecvente care se incadreaza in conditiile art. 89 din H.G. nr. 925/2006.

SITUATIA PERSONALA A CANDIDATULUI/OFERTANTULUI 

Potrivit recomandarilor A.N.R.M.A.P., raportarea valabilitatii documentelor se face la data limita de depunere a candidaturilor/ofertelor, cu exceptia certificatelor constatatoare si certificatelor fiscale.

In privinta certificatelor fiscale, A.N.R.M.A.P. recomanda mentionarea faptului ca in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din H.G. nr. 925/2006. Totodata, autoritatea va verifica daca se justifica solicitarea certificatelor fiscale pentru toate punctele de lucru/sediile etc. sau este suficient a se solicita doar pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului.

CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITATII PROFESIONALE

Referitor la valabilitatea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, avand in vedere ca acest document nu are un termen de valabilitate, A.N.R.M.A.P. recomanda  reformularea  cerintei  in sensul in care „informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor”.

Totodata, nu se va solicita ca din certificatul constatator sa reiasa ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la insolventa, dizolvare, faliment, incapacitate de plata, divizare, fuziune etc.

CAPACITATEA ECONOMICA SI FINANCIARA

Referitor la criteriul de calificare privind riscul profesional, daca s-au formulat cerinte cu privire la asigurarea dotarilor si personalului, A.N.R.M.A.P. atrage atentia asupra faptului ca nu se poate solicita prezentarea unei dovezi privind asigurarea dotarilor si personalului necesar realizarii contractului de achizitie publica. In cazul unui contract de lucrari, se poate solicita prezentarea unei declaratii pe propria raspundere din care sa reiasa ca daca este declarat castigator, ofertantul va asigura dotarile si personalul necesar realizarii contractului.

CAPACITATEA TEHNICA SI/SAU PROFESIONALA

A.      Experienta similara

In cazul contractelor de furnizare, daca se solicita mostre, autoritatea contractanta va mentiona ca va accepta solicitarea prezentarii mostrelor pentru toate produsele solicitate, urmand ca mostrele prezentate de catre ofertantul castigator sa se pastreze ca etalon, iar cele prezentate de catre ofertantii declarati necastigatori sa se restituie in termen de 5 zile calendaristice de la incheierea contractului.

In privinta contractelor de lucrari, in masura in care autoritatea contractanta limiteaza dovedirea experientei la nivelul unui singur contract, recomandarea A.N.R.M.A.P. este sa nu se solicite ca suma valorilor/cantitatilor de lucrari executate la nivelul unui singur contract, incluse in documentul prezentat de catre operatorul economic ca dovada a experientei lui similare, sa fie mai mare decat 50% din valoarea/cantitatea de lucrari ce vor fi executate in baza contractului ce urmeaza sa fie atribuit.

B.      Utilaje, instalatii, echipamente tehnice

Potrivit recomandarii A.N.R.M.A.P., in ceea ce priveste rapoartele de inspectie tehnica pentru utilaje, laboratorul de analize si incercari, statie preparare asfalt/betoane etc., acestea pot fi solicitate doar daca exista o  prevederea legala care impune obligativitatea prezentarii corelata cu obligativitatea autoritatii contractante de a se asigura cu privire la utilizarea de catre operatorul economic a laboratorului in conditiile solicitate. Se va mentiona expres prevederea legala din actul normativ publicat in Monitorul Oficial sau din actul normativ european.

De asemenea, A.N.R.M.A.P. precizeaza ca nu se va impune o anumita capacitate pentru statia de asfalt/beton intrucat pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului nu are relevanta capacitatea de productie a unei statii, ci capacitatea operatorului economic de a transporta si pune in opera in regim continuu, produsele in cauza.

C.      Personal

Avand in vedere practica Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor in materia certificarilor solicitate expertilor, A.N.R.M.A.P. recomanda autoritatilor contractante sa verifice daca aceste certificari sunt emise de autoritati publice competente cu recunoastere generala sau de catre un organism de drept public sau privat care respecta standarde europene de certificare. In caz contrar, daca emitentul certificarii este, spre exemplu, o fundatie educationala, iar certificarile nu sunt recunoscute ca titluri de calificare oficiale, aceste solicitari vor fi eliminate intrucat sunt restrictive.

D.      Procedura pe loturi

In cazul unei proceduri pe loturi, nu se poate solicita ca ofertantul care depune oferta pe mai multe loturi sa detina resurse tehnice si umane rezultate prin cumularea nivelurilor minime stabilite pentru fiecare lot.

Cu toate acestea, pentru ca autoritatea contractanta sa se protejeze de un eventual risc de neindeplinire a contractelor de achizitie publica, datorat incapacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantului declarat castigator pentru mai mult de un lot, aceasta poate preciza inca de la initierea procedurii, la nivelul documentiei de atribuire (si implicit la nivelul invitatiei de participare/anuntului de participare) ca, in cazul in care se constata ca acelasi ofertant este clasat pe primul loc pentru doua sau mai multe loturi, acestuia i se va solicita inainte de a fi declarat castigator sa faca dovada ca dispune de resursele umane/tehnice/materiale necesare indeplinirii contractelor aferente loturilor pentru care este potential castigator (e.g. prin prezentarea unui grafic din care sa reiasa alocarea resurselor in vederea indeplinirii simultane si in conditiile ofertate a tuturor contractelor respective).

STANDARDELE DE ASIGURARE A CALITATII

Potrivit Notificarii, urmatoarele standarde pot fi solicitate in functie de natura si activitatile pe care le presupune derularea contractului, insa insotite de justificarea aferenta impunerii unui astfel de standard:

 • ISO 27000;
 • SR EN ISO 22000:2005 – “Sisteme de management al sigurantei alimentelor. Cerinta pentru orice organizatie din lantul alimentar”/documente care confirma ca are implementate proceduri bazate pe principiile HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) conform HG 925/2005 / documente sau certificate care confirma implementarea de catre ofertant a unui standard sau specificatie tehnica privind Sistemul de management al sigurantei alimentelor;
 • SR EN ISO 13485 – “Dispozitive medicale. Sisteme de management al calitatii. Cerinte pentru scopuri de reglementare”.

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Planul propriu de sanatate si securitate in munca reprezinta un document ce face parte din proiectul lucrarii si trebuie pus la dispozitia operatorilor economici in scopul adaptarii acestuia la continutul lucrarii ce urmeaza a fi executata. Prin urmare, nu se poate solicita prezentarea acestuia la momentul depunerii ofertelor, acest document fiind intocmit si prezentat ulterior contractarii, cu respectarea prevederilor legale in domeniu.

In privinta propunerilor de modificare a clauzelor contractuale, A.N.R.M.A.P. precizeaza ca daca un operator economic considera ca anumite clauze ii sunt in defavoare, va solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de data limita de depunere a ofertelor. Totodata, A.N.R.M.A.P. face distinctia intre doua tipuri de clauze:

 • clauze contractuale obligatorii – acestea pot fi modificate si aduse la cunostinta tuturor celor interesati pana la data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor;
 • clauze contractuale specifice – acestea pot fi negociate/modificate atata timp cat nu introduc conditii care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau daca modificarea nu schimba balanta economica a contractului in favoarea contractantului.

Scrie un comentariu

* Nume:
* Email:
Website:
Mesajul tau:
 
Campurile notate cu * sunt obligatorii
 

Piata Avocaturii

PRO LEGAL | Iosif & Asociatii joined IR Global, the world’s largest exclusive network of advisory firms

As of February 2020, PRO LEGAL | Iosif & Asociatii SCA, joined IR Global, the world's largest exclusive network of advisory firms, represented in 155+ jurisdictions, covering over 70 unique practice areas. IR Global is a top tier advisory firms network, listed in Band 1 of the prestigious guides...

( 0 http://pro-legal.ro/pro-legal-iosif-asociatii-joined-ir-global-the-worlds-largest-exclusive-network-of-advisory-firms/ )Citeste articolul

Like pe facebook pentru a ne urmari live pe wall-ul tau